Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ameliabjorn
6813 0e06 500
Reposted fromkiixey kiixey viakasiakocimietka kasiakocimietka
ameliabjorn

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

ameliabjorn
7604 0ac8
ameliabjorn
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viamefir mefir
ameliabjorn
ameliabjorn
5499 0703 500
iluzja i stalowe żyły
1703 e392 500
0283 aef7 500
ameliabjorn
8329 73b7
Reposted fromflesz flesz viaarizonadream arizonadream
5408 3454 500
ameliabjorn
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaarizonadream arizonadream
ameliabjorn
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
ameliabjorn
8085 83ca 500
ameliabjorn
9787 721d 500
Moss, Madonna, Versace
ameliabjorn
5879 5cf4
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaarizonadream arizonadream
ameliabjorn
ameliabjorn
ameliabjorn
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viaarizonadream arizonadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl