Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

ameliabjorn
ameliabjorn
ameliabjorn
0589 cc9e
Reposted fromtaSowa taSowa viatobecontinued tobecontinued
ameliabjorn

August 11 2017

ameliabjorn
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
ameliabjorn
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaretaliate retaliate
ameliabjorn
9299 72cd
Reposted frombicyclelove bicyclelove viaretaliate retaliate
ameliabjorn
7731 0bb4 500
Reposted fromdaelmo daelmo viamyzone myzone
ameliabjorn
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viakedavra kedavra
ameliabjorn
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
ameliabjorn
3023 d5f0
Reposted fromoutline outline viakedavra kedavra
ameliabjorn
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viakedavra kedavra
5099 921c 500

холодно

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viapffft pffft
ameliabjorn
ameliabjorn
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate
ameliabjorn
4658 21f3
ameliabjorn
7370 a7ff
ameliabjorn
3015 b29a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl